Innkalling til digital generalforsamling for NOSF 15 mai 2021

Innkalling med klokkeslett sendes alle medlemmer per e-post samt informasjon om digital plattform.


Saker fremmet av medlemmer skal meldes styret innen to uker slik at de foreligger styret fire uker før generalforsamling.


Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

a) Åpning ved leder

b) Opptelling av fremmøtte medlemmer.

c) Godkjenning av innkalling ved leder

d) Godkjenning av dagsorden ved leder

e) Valg av møteleder

f) Valg av referent

g) Valg av to protokollunderskrivere

h) Valg av stemmemetode ---- Noen forslag???

2. Referat fra forrige generalforsamling

3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne

4. Revidert regnskap for 2020 med revisors merknader og godkjenning av regnskapet.

Forslag budsjett 2021

5. Saker fremmet av styret

6. Saker fremmet av medlemmer

7. Fastsettelse av kontingent

8. Valg

Eventuelt?


Velkommen!

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker