top of page

 

International Association for the study of Pain
http://www.iasp-pain.org

 

EFIC: European Pain Federation

http://www.efic.org/

 

Norsk Smertemedisinsk Forening

legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-smertemedisin/

American Pain Society
www.ampainsoc.org
 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

www.kroniskesmerter.no
 

Norsk Elektronisk Legehåndbok

NEL - Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten

Bl.a. utredning om kunnskapbasert Lindring av

smerter hos kreftpasienter fra høsten 2005.
www.kunnskapssenteret.no

 

Norsk Barnesmerteforening

www.norskbarnesmerteforening.no

Oppdragsdokumentene fra Helse og Omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/styringsdokumenter/oppdragsdokument.html?id=535564

Pediatric Pain Sourcebook of Protocols, Policies, and Pamphlets
 

Smertevurderingsverktøy Norsk Sykepleierforbund

Statens beredning for utredninger i Sverige 
Tilsvarer Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten. Utredninger om bl.a. "Ont i ryggen, ont i nacken", "Behandling av langvarig smerte" ( publiseres ultimo januar 2006)
www.sbu.se

Statens legemiddelverk (2002) 
Terapianbefalinger: Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smerte-tilstander. 
www.legemiddelverket.no

St. Olavs Hospital
Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser

bottom of page